Penulis : Dr. Nurkhalis Mukhtar, Lc., MA

Imam Syafi’i adalah salah satu mujtahid besar di dunia Islam yang lahir pada tahun 150 H dan wafat pada 204 H. Begitu banyak buku/kitab yang membahas kelebihan dan keutamaan imam Syafi’i dan Mazhab Syafi’i. Beliau juga merupakan imam mazhab yang menjadi ikutan ulama-ulama besar dunia dan mazhab yang digagasnya tertuang dalam qaul qadim(digagas di Irak) dan qaul jadid(digagas di Mesir) merupakan penggalian secara mendalam/saripati dari Al-Qur’an, Sunnah/hadits, Ijma’ dan Qiyas. Mazhab Syafi’i berkembang dan tersebar luas ke seluruh dunia Islam hingga ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia, secara lebih khusus dibawa oleh para ulama yang berdakwah melalui jalur perdagangan.

Mazhab Syafi’i disebarkan oleh para ulama-ulama besar dunia Islam sebut saja beberapa di antara mereka yang sering terdengar namanya misalnya; Imam Nawawi, Imam Rafi’i, Imam Haramain al-Juwaini, Hujjatul Islam al-Ghazali, al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Imam Taqiyuddin Subki, al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi, Syeikhul Islam Zakariya al-Anshari, Syeikh Jalaluddin al-Mahalli, Syeikh Ibnu Hajar al-Haitami, Syeikh Syihabuddin ar-Ramli, al-Hafizh Ibnu Katsir, Syeikh Khatib Syarbini, Syeikh Ibrahim al-Bajuri, Syeikh Abdurrauf al-Singkili, Syeikh Nuruddin al-Raniry, Syeikh Arsyad al-Banjari, Syeikh Abdussamad al-Palimbani, Syeikh Daud Fatani, Syeikh Abdullah Turmusi, Syeikh Nawawi al-Bantani, Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau dan ratusan bahkan ribuan ulama-ulama terkenal lainnya yang menjadi penyebar mazhab Syafi’i di seluruh dunia.

Pembahasan mengenai mazhab Syafi’i sangatlah luas. Namun dalam lembaran ringkas ini akan dipaparkan mengenai buku-buku/kitab dalam mazhab Syafi’i yang beredar di Dunia Islam khususnya Asia Tenggara; Indonesia; Aceh; Banda Aceh. Setelah mengetahui sekilas mengenai kitab-kitab tersebut kemudian akan dijelaskan secara singkat mengenai kitab yang dirujuk oleh penulis dalam pengajian dan alasan pemilihan kitab tersebut. Umumnya kitab-kitab Syafi’iyyah yang beredar di kalangan masyarakat Nusantara dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Antara lain;

1. Kitab Taqrib atau sering disebut dengan Matan Taqrib karya Syeikh Abu Syuja’ al-Asfahani(sudah diterjemahkan). Kitab Matan taqrib disyarah oleh Syeikh Ibnu Qasim al-Ghazzi dengan judul Fathul Qarib (kitab ini sudah diterjemahkan). Kitab Fathul Qarib kemudian di jelaskan dalam bentuk Hasyiah oleh Syeikh Ibrahim al-Bajuri dengan karyanya Hasyiah al-Bajuri.
Kitab Matan Taqrib juga disyarah oleh beberapa ulama lainnya seperti: Syeikh Taqiyuddin al-Hisni dengan karyanya Kifayatul Akhyar(sudah diterjemahkan), Syeikh Khatib Syarbini dengan karyanya Iqna’ Fi Halli alfadh Abi Syuja’, dan salah seorang Ulama kontemporer Syiria mengumpulkan dalil untuk Matan Taqrib yaitu Syeikh Mustafa Dieb al-Bugha dengan karyanya Tazhib Adillah Matan Ghayah wa Taqrib(Sudah diterjemahkan).

2. Kitab Qurratul ‘Ain karya Ulama Malabar India yaitu Syeikh Zainuddin al-Malibari. Beliau juga mensyarah/menjelaskannya dengan judul Fathul Mu’in (Sudah diterjemahkan) yang kemudian diulas secara panjang lebar oleh ulama Mesjidil Haram guru dari Syeikh Ahmad Khatib yaitu Syeikh Sayyid Bakri Syatta dengan Judul I’anat al-Thalibin. Kitab Qurratul ‘ain juga dijelaskan oleh Ulama Indonesia asal banten Syeikh Nawawi al-Bantani dengan judul Nihayatuzzain fi Irsyad al-Mubtadi’in.

3. Kitab Muqaddimah Hadhramiyah karya Ulama Yaman Syeikh Abdullah Bafadhal. Kitab ini kurang beredar di Aceh. Kitab ini telah disyarah oleh Syeikhul Islam Ibnu Hajar al-Haitami dengan karyanya Minhaj Qawim. Di antara yang mensyarah kitab Muqqadimah Hadhramiyah lainnya adalah ulama ahli hadits Indonesia yaitu Syeikh Abdullah Turmusi/Termas Pacitan dengan karyanya Mauhibah Dzil Fadhl.

4. Kitab Lubab karya Syeikh al-Mahamili (bukan al-Mahalli). Kitab ini disyarah oleh Syeikh Wali al-‘Iraqi dengan karyanya Tahrir Lubab. Kitab Tahrir Lubab kemudian dijelaskan oleh Syeikhul Islam Zakariya al-Anshari dengan karyanya yang berjudul Tanqih Tahrir Lubab. Dan Kitab Karya Syeikh Zakaria tersebut dijelaskan secara panjang lebar oleh Syeikh Syarqawi yang diberi judul dengan Syarqawi ‘ala Tahrir.

5. Kitab Raudhah Thalibin karya Imam Nawawi. Kitab ini merupakan ringkasan dari Kitab ‘Aziz Syarah Wajiz karya Imam Rafi’i. Karya Imam Nawawi diringkas oleh al-Hafidz Suyuthi dengan judul al-Ghaniyat dan dalam bentuk syair digubah dengan nama Khulasah. Kitab Raudhah telah diringkas oleh Syeikh Ibnu Muqri’ dengan judul ar-Raudh. Kitab terakhir ini(Raudh) disyarah oleh beberapa ulama di antaranya: Asna Mathalib Oleh Syeikh Zakaria al-Anshari, Syeikh Ibnu Hajar dengan karyanya An-Na’im dan Syeikh Mazjad dengan karyanya al-‘Ubab.

6. Kitab Minhaj Thalibin karya Imam Nawawi merupakan ringkasan dari kitab al-Muharrar karya Imam Ar-Rafi’i. Kitab Minhaj Thalibin merupakan kitab yang menduduki posisi utama dalam Mazhab Syafi’i. Kitab Minhaj telah disyarah oleh beberapa ulama antara lain: Syeikh Ibnu Hajar al-Haitami dengan karya terkenalnya Tuhfatul Muhtaj, Syeikh Syihabuddin Ramli dengan syarahnya Nihayatul Muhtaj, Syeikh Khatib Syarbini dengan karyanya Mughni Muhtaj dan Syeikh Jalaluddin al-Mahalli dengan Syarahnya yang berjudul Kanzurraghibin yang kemudian dikomentari oleh Syeikh Qaliyubi dan Syeikh Umairah yang dikenal dengan Hasyiyatan. Kitab Minhaj Thalibin telah diringkas oleh Syeikh Zakaria al-Anshari dengan judul Manhaj Thullab dan ia juga mensyarah Manhaj tersebut dengan judul Fathul Wahhab. Kitab Fathul Wahhab ini merupakan rujukan utama Syekh Abdurrauf Singkel ketika menyusun kitabnya dalam bahasa melayu yaitu Mir’atu Thullab(sudah dialihbahasakan), dan Syeikh Nuruddin Arraniry dalam karyanya Shirat al-Mustaqim yang kemudian disyarah secara panjang lebar oleh Syeikh Arsyad al-Banjari dengan karyanya Sabilal Muhtadin(sudah dialihbahasakan).

7. Kitab Nihayah Mathlab karya Imam al-Juwaini. Kitab ini merupakan ringkasan dari empat kitab Imam Syafi’i yaitu; al-Umm, al-Imla’, al-Buwaithi, Mukhtashar. Kitab Nihayah Mathlab kemudian diringkas oleh Imam al-Ghazali dengan empat karyanya al-Basith, al-Wasith, al-Wajiz dan Khulasah. Selanjutnya al-Wajiz karya Imam al-Ghazali tersebut disyarah oleh Imam Rafi’i menjadi al-Muharrar yang selanjutnya diringkas oleh Imam Nawawi dalam Minhaj Thalibin yang diringkas menjadi al-Manhaj oleh Syeikh Zakaria al-Anshari dan diringkas menjadi al-Nahj oleh Syeikh Jauhari.

8. Kitab-kitab fikih lainnya yang sering dirujuk adalah: Fiqh Sunnah karya Syeikh Sayyid Sabiq(sudah diterjemahkan). Kitab Fiqh Sunnah adalah Fikih yang memiliki kecondongan kepada mazhab Hanafi karena penulis kitab tersebut berlatar belakang mazhab Hanafi, walaupun penggunaan dalil dalam kitab ini sangat dominan. Kitab lainnya adalah Fiqh ‘ala Mazahib ‘Arba’ah karya Abdurrahman Aljuzairi. Kitab ini lebih berbentuk ensiklopedi fikih dalam empat mazhab. Kitab lainnya adalah Kitab Fiqh Islamy wa adillatuhu atau Mausu’ah Fiqh Islamy karya Syeikh Wahbah Zuhaili, Kitab ini merupakan ensiklopedi fikih empat mazhab yang banyak dijadikan referensi karya ilmiyah. Kitab Bidayatul Mujtahid karya Syeikh Ibnu Rusyd. Dalam karyanya tersebut Ibnu Rusydi mengupas pembahasan fikih dengan metode perbandingan, walaupun beliau seorang ulama yang bermazhab Maliki dan beliau juga filosof Islam terkemuka. Kitab Subulussalam karya Syeikh San’ani, salah satu ulama Syi’ah Zaidiyah. Kitab Subulussalam adalah kitab yang merupakan syarah/penjelasan untuk kitab hadis Bulughul Maram yang lebih menekankan mengenai hadis hukum. Kitab ini karya al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani.

9. Adapun kitab yang dijadikan penulis sebagai rujukan dalam kajian fikih dalam majelis pengajian di Banda Aceh dan sekitarnya adalah Fiqh Manhaji karya Syeikh Mustafa Dieb Bugha dkk. Kitab ini merupakan kitab kontemporer dalam mazhab Syafi’i, dengan menggunakan pendekatan dalil dari Al-Qur’an dan hadits serta pembahasan yang komprehensif, karena kitab ini merupakan intisari fikih dalam mazhab Syafi’i yang sistematis dan teratur. Maka penulis menyimpulkan bahwa kitab ini sebagai rujukan penulis untuk dikaji dan diamalkan dalam ibadah sehari-hari dalam bidang fikih.

Sedangkan penggunaan kitab-kitab lainnya semisal Majmu’ Syarah Muhazzab karya Imam Nawawi, Fiqh Islamy wa adillatuhu karya Syeikh Wahbah Zuhaili, Bidayatul Mujtahid karya Imam Ibnu Rusydi, Fiqh ‘ala Mazahib ‘Arba’ah karya Syeikh Juzairi dan Fiqh Sunnah karya Syeikh Sayyid Sabiq hanya sebatas bacaan, pengetahuan dan muthala’ah, mengingat tanggungjawab fatwa hukum merupakan persoalan yang besar dalam Islam, semoga penulis dimudahkan dan dibimbing oleh Allah ta’ala.

Semoga tulisan yang singkat dan sederhana ini bisa menjadi bahan kajian bersama, penulis juga mengharap tegur sapa pembaca/jama’ah pengajian yang mengikuti kajian bersama penulis untuk memberi masukan, saran serta kritikan yang membangun demi tercapainya cita-cita mulia menjadi faqih dalam agama. Kepada Allah ‘azza wa jalla kita bermohon agar dilimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, semoga ilmu yang kita miliki hendaknya bermanfaat dan diterima disisi-Nya. Amieen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *